Veelgestelde vragen in verband met droogte

11 mei 2011 Een van de taken van waterschap Hollandse Delta is het zorgen voor een goed waterbeheer. In droge tijden betekent dit dat Hollandse Delta ervoor zorgt dat voldoende water beschikbaar is. Ook streeft het waterschap ernaar de kwaliteit van het water te handhaven. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen in verband met droogte.
Beregenen van een akker

Algemeen

 1. Hoe zorgt het waterschap voor voldoende water in de sloten en singels?
 2. Heeft dit nog gevolgen voor de flora en fauna?
 3. Wat kunnen de gevolgen zijn als het na een lange droge periode hevig gaat regenen?
 4. Wanneer stopt het waterschap met water in laten?
 5. Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij aanhoudende droogte?
 6. Welke problemen kunnen in perioden van droogte aan wegen ontstaan?
 7. Welke effecten heeft droogte op het zuiveringsproces?

Beregenen en onttrekken

 1. Hoe zit het met beregenen?
 2. Mag ik nu nog beregenen?
 3. Mag je zomaar water onttrekken uit sloten?

Dijken

 1. Wat is het gevolg van droogte voor dijken?
 2. Wat voor gevolgen heft de droogte voor het gras op de dijken?
 3. Welkse maatregelen kunnen worden getroffen bij schade aan veenkades?

 Waterkwaliteit

 1. Waarom zijn er dode vissen en watervogels in perioden van droogte?
 2. Wat kunnen inwoners doen om mee te helpen om het water schoon te houden?
 3. Wat is de invloed van zout op de waterkwaliteit?

Algemeen

Hoe zorgt het waterschap voor voldoende water in de sloten en singels?

Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water in sloten en singels staat door water in te laten vanuit de rivieren. Hiermee streeft het waterschap ernaar dat agrariërs waar mogelijk hun gewassen kunnen beregenen en hun vee kan drinken. In periode van droogte kan het waterschap de beheersmarge van de peilbesluiten gebruiken om het water maximaal 10 cm te  verhogen.

Heeft dit nog gevolgen voor de flora en fauna?

Ondanks dat het waterschap de regels van de flora- en faunawet volgt, kan het in een incidenteel geval voor komen dat nestjes van waterbroedende watervogels los laten. Dit proberen we echter te voorkomen, door eerst watergangen te inspecteren opf aanwezigheid van nesten voordat waterpeil opgezet wordt.

Wat kunnen de gevolgen zijn als het na een lange droge periode hevig gaat regenen?

In de zomerperiode is de kans op korte maar hevige regenbuien groot. De grond kan deze meestal grote hoeveelheid water niet opnemen en veel water komt dan via de straat in de riolering. Wanneer ook de riolering overvol raakt, zal de riolering overstorten in sloten of singels. Dit in combinatie met het zuurstofarme water kan dode vissen opleveren. Meldingen van dode vissen kunt u doorgeven aan het waterschapsloket.

Wanneer stopt het waterschap met het inlaten van water?

Waterschap Hollandse Delta heeft zoet water nodig om binnen te laten in de polders. Dit water komt uit de rivieren. Bij droog en warm weer zal de aanvoer van rivierwater verminderen en zout zeewater verder landinwaarts komen via de rivieren Zodra het water zouter is dan een bepaald niveau, zal de betreffende inlaat gesloten worden.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij aanhoudende droogte?

Bij aanhoudende droogte vraagt het waterschap om zuinig aan te doen met water. Dit geldt voor iedereen. Wanneer het tekort nijpend wordt, dan kan het waterschap een geheel of gedeeltelijk beregeningsverbod instellen. Daarnaast kan, indien het extreem droog blijft en er bijna geen zoet water meer voorhanden is, een verdringingsreeks in werking treden (artikel 2.1 Waterbesluit). Hierin is wettelijk vastgelegd welke rangorde er geldt voor de watervoorziening. De volgorde is grofweg: - waterkeringen - nutsbedrijven (drinkwater en energie) - kleinschalig hoogwaardig gebruik - overige behoeften.

Welke problemen kunnen in perioden van droogte aan wegen ontstaan?

 • Stroefheid van het wegdek; Wegen worden in droge en warme periode extra gecontroleerd op het 'vetslaan' (hierdoor vermindert de stroefheid van het wegdek) door hoge temperaturen in het asfalt.
 • Zweten van asfalt; Door opwarming van asfalt kan met name in bochten het asfalt gaan zweten, daardoor kan verhardingsmateriaal meegenomen worden. Het waterschap is hier extra alert op en op gevoelige plaatsen zal zand, schelpengruis of zout gestrooid worden (met name in bochten en op druk bereden wegen).
 • Uitzetting van betonwegen; waterschap Hollandse Delta heeft in haar beheergebied diverse wegen en fietspaden van betonplaten. Door opwarming worden de betonwegen gevoelig voor uitzetting. Er kan op voorhand niets aan worden gedaan, maar het waterschap is er extra alert op en zal snel reageren om verdere schade en hinder te beperken.
 • Gladheid; Wanneer oliesporen als gevolg van droogte bij plotselinge bui gladheid veroorzaken, zal het waterschap optreden.

Welke effecten heeft droogte op het zuiveringsproces?

Perioden van droogte hebben geen invloed op het zuiveren van afvalwater.

Beregenen en onttrekken

Hoe zit het met beregenen?

Wanneer er een watertekort is, dan zal het waterschap in eerste instantie vragen om zuinig aan te doen met water. Wanneer het tekort zodanig groot wordt, dan kan er een beperkte beregening of beregeningsverbod ingesteld worden. 

Mag ik nu nog beregenen?

Ja, dat mag. Wij vragen u wel voorzichtig te doen met water. De beste tijd om te beregen is na zonsondergang of voor zonsopkomst.

Mag je zomaar water onttrekken uit sloten?

Nee, dat mag niet zomaar. Het is afhankelijk van de hoeveel water die u wiltonttrekken:

 • Onttrekking van minder dan 20 m3/h (0,33 m3/min: U hoeft niets te doen
 • Onttrekking van 20 tot 300 m3/h (0,33-5 m3/min: U moet het 24 uur van tevoren melden bij het waterschap
 • Onttrekking van meer dan 300 m3/h (5 m3/min): u moet een vergunning aanvraagen

Dijken

Wat is het gevolg van droogte voor de dijken?

Het waterschap heeft dijken, duinen en kaden in beheer. Allemaal zijn ze bedoeld om het water tegen te houden. Het merendeel van de waterkeringen bestaan uit klei. Deze waterkeringen zijn zeer sterk en kunnen de droogte goed doorstaan. In droge tijden komen met name de veenkaden of veendijken in het nieuws. Deze kunnen door uitdroging en inklinking van het veen minder stabiel worden. In het beheersgebied van Hollandse Delta zijn er veenkades te vinden langs het Kanaal door Voorne en de Keen en de Boezemvliet. Het waterschap inspecteert deze dijken in tijden van droogte.

Wat voor gevolgen heeft de droogte voor het gras op de dijken?

De grasmat dient als bekleding van de dijk en voorkomt afspoeling bij hoogwater en golfslag. Het waterschap let er op dat de schapen op de dijk bij droogte de wortels van het gras niet helemaal weggrazen. Als het waterschap dit constateert kan een beweidingverbod voor de dijken worden ingesteld.

Welke maatregelen kunnen worden getroffen bij schade aan veenkades?

In droge tijden komen met name de veenkaden of veendijken in het nieuws. Deze kunnen door uitdroging en inklinking van het veen minder stabiel worden. Bij veenkades gaat het vaak om maatwerk. Het waterschap moet er in ieder geval voor zorgen dat de dijk het houdt. Tekenen van verzwakking zijn bijvoorbeeld scheuren in de weg, verzakkingen of nieuwe of uitbreidende natte plekken aan de binnenkant van de dijk. Het waterschap kan dan bijvoorbeeld de scheuren opvullen (met combinatie van teelaarde en zand) en tegendruk aan de binnenkant aanbrengen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk dichten van een sloot of door een aarden berm aan te leggen.

 

Waterkwaliteit

Waarom zijn er dode vissen en watervogels in perioden van droogte?

Wanneer het droog en warm is, wordt de watertemperatuur hoger en groeien planten en bacteriën sneller. Hierdoor kan een zuurstoftekort in het water ontstaan. Bovendien is er een grotere kans op botulisme en blauwalg.

 • Wat is botulisme?

Botulisme is een dodelijke ziekte - veroorzaakt door een bacterie - voor vissen en watervogels en verspreidt zich sneller wanneer dode watervogels en vissen in het water blijven liggen. Daarom haalt het waterschap dode dieren zo snel mogelijk uit het water om verdere verspreiding tegen te gaan. Naast het opruimen van dode watervogels en vissen zal het waterschap de betreffende sloot of singel doorspoelen met schoon water.

 • Wat is blauwalg?

Blauwalg kan giftig zijn voor mens en dier. Het waterschap zal de betreffende sloot of singel doorspoelen met schoon water. Voor zwemwater met blauwalg geeft de provincie verboden uit. Ook in overig water waar blauwalg voorkomt is het gezien de gezondheidsrisico’s uiterst onverstandig om te zwemmen. Kijk op de website www.zwemwater.nl voor de kwaliteit van het zwemwater. U kunt daar ook de ZwemwaterApp downloaden.

Wat kunnen inwoners doen om mee te helpen om het water schoon te houden?

Voer geen eendjes. 's Zomers is er voldoende voedsel aanwezig voor (water)vogels. Het brood dat in het water belandt en niet opgegeten wordt, zorgt ervoor dat er veel voedsel in het water zit, waardoor bacteriën en planten sneller kunnen groeien. Voer geen vissen, ook dit zorgt voor eutrofiëring (bemesting) van het water. En de afbraak van voedselresten vereist zuurstof, hierdoor is er minder zuurstof beschikbaar voor de vissen en vogels.

Wat is de invloed van zout op de waterkwaliteit?

Zoet water binnen de dijken is van essentieel belang voor de waterkwaliteit. Het wordt namelijk gebruikt voor het beregenen van gewassen, maar ook de flora en fauna is ingesteld op zoet water. Vissen, planten en gewassen kunnen er niet tegen als het water veel zouter wordt. Wat is dan het probleem? Bij aanhoudende droogte wordt het water in bijvoorbeeld de Oude en Nieuwe Maas steeds zouter. Dat komt door de indringing van zout water vanuit zee. Doordat de afvoer via de Rijn en Maas bij droogte steeds kleiner wordt kan zout zeewater steeds verder de rivieren op stromen. Het water uit deze rivieren laten we normaal in in de polders. Wanneer dit water te zout wordt kan dit dus niet meer.

Lees meer over

waterbeheer